Verplichtingen en regelgeving:

Klik op desbetreffende opmerking voor antwoord.

Of u verplicht bent d.m.v. een/het bouwbesluit een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie te installeren (Bmi -OAI) is afhankelijk van de zelfredzaamheid van de personen in uw gebouw. Voor het bepalen van het juiste type is bovendien de hoogte, de gebruiksoppervlakte en het aantal bouwlagen belangrijk.

Als in uw situatie een brandmeld- of ontruimingsinstallatie verplicht is, dan is ook een ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan vereist.

Brandmeldinstallaties moeten qua ontwerp en uitvoering voldoen aan NEN 2535. Voordat u met de installatie begint, moet u een programma van eisen (laten) opstellen. Het beheer, de controle en het onderhoud van een voorgeschreven brandmeld- en ontruimingsinstallatie moeten voldoen aan NEN 2645-1 en NEN 2654-2

De toetsende instantie (vaak de gemeente en/of preventie brandweer) moet het/uw programma van eisen goedkeuren. Zorg bij oplevering voor een geldig inspectiecertificaat dat is opgesteld volgens het CCV-certificatieschema.

Beschikt u over brandmeldinstallaties of ontruimingsinstallaties die bij verbouw of aanbouw kunnen worden aangepast én een verplichte gesproken doormelding bezitten? Zorg dan voor een geldig inspectiecertificaat en BBMI-OAI certificaat waaruit is op te maken dat de installatie adequaat werkt. Zo’n certificaat moet u ook kunnen overhandigen in risicovolle situaties.

De opleiding

In de cursus wordt ingegaan op het beheer van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie, (BBMI en OAI), periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden.

Opleidingsduur

De cursus duurt anderhalve dag (niet aaneengesloten). In de periode tussen de lesdagen dient de cursist een aantal opdrachten uit te werken.

Opleidingsmateriaal

Dit boek is bestemd voor degenen die door de werkgever zijn aangewezen als beheerder van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie, (BBMI en OAI) . In dit boek wordt de basiskennis behandeld die een beheerder nodig heeft om een BMI en OAI op de juiste wijze te kunnen beheren.

Het boek ‘Beheerder brandmeldinstallaties’ en ontruimingsinstallatie (voorheen “opgeleid persoon) is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Beveiligingsondernemingen in Nederland (VEBON).

Branddetectiebedrijven zijn op grond van onder andere NEN 2654-1 en NEN 2654-2 verplicht instructies te geven over het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Hierbij gaat het altijd om merk wet-en regelgeving komt daarbij nauwelijks aan de orde. In ‘Beheerder brandmeld- en ontruimingsinstallatie, (OAI)‘’ wordt de basiskennis behandeld die is vereist om de brandmeld- en ontruimingsinstallatie, te kunnen beheren volgens de huidige wet-en regelgeving.

Uitgangspunten voor de leerstof zijn:

  • NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen. Brandmeldinstallaties. Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.
  • NEN 2654-1 Beheer, controle en het onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – deel 1: Brandmeldinstallaties;
  • NEN 2654-2 Beheer, controle en het onderhoud van ontruimingsalarminstallaties – deel 2: ontruimingsalarminstallaties ;
  • de certificeringregeling voor BMI’s en OAI’s.

In deze uitgave wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  1. brandmeldinstallaties en OAI en de rol van de beheerder;
  2. brandmeldinstallaties en OAI, techniek en activiteiten;
  3. beheer, controle en onderhoud door de beheerder.

Examen

Aanmelden examen

Aanmelding voor een examen kan alleen via een bij het NIBHV aangesloten opleidingsinstituut. Opleidingsinstituten kunnen een examen aanmelden door het mailen of faxen van een aanmeldingsformulier.

Theorie-examen en projectopdracht

Het examen van Beheerder brandmeldinstallatie en OAI bestaat uit een theorie-examen met 25 meerkeuzevragen en een projectopdracht. De examinator stelt uit een totaal van 17 projectopdrachten voor iedere kandidaat een opdracht samen. Deze opdracht bestaat uit 7 deelopdrachten die door de kandidaten in het eigen bedrijf moeten worden uitgevoerd. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de cursist een diploma.

Bron: www.nibhv.nl

Aanvragen informatie/offerte

4 + 3 = ?